ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562

  • ลำดับ
    วัน
    วันที่
    เวลา
    กิจกรรม
    สถานที่
    ไม่พบข้อมูลกิจกรรม
     

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234