วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์

โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ เพื่อใช้พัฒนาตนเอง สังคม พัฒนาธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  


 


วันที่ : 7 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1052

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234