พันธกิจ

พันธกิจ


               
1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
                2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
                3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการบริหารและการจัดการแก่สังคมและท้องถิ่น
                4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน


วันที่ : 7 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 979

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234