ปณิธาน

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไปให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป


วันที่ : 7 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1010

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234