อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

   
  นางเมธาวี  ยีมิน
หัวหน้าสาขาวิชา
 
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ผศ.
นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก
อาจารย์
ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์
ผศ.
           
นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
อาจารย์
ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์
อาจารย์

นายวศิน เพชรพงศ์พันธุ์
อาจารย์

           
 
นายวัชระ    อักขระ
อาจารย์
นางสาวจุฑารัตน์    โทษาธรรม
อาจารย์

 

 


วันที่ : 7 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3623

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234