แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

http://fms.snru.ac.th/UserFiles/File/file/plan3.pdf


วันที่ : 8 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1690

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234