ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมรับน้องสาขา ]
กิจกรรมรับน้องสาขา
: 347
: 377
: 331
: 316
: 313
: 323
: 334
: 342
: 350
: 296

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234