ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ตันแลนด์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ]
: 76
: 77
: 69
: 66
: 62
: 65
: 73
: 66
: 65
: 61
: 64
: 64
: 68
: 64
: 70
: 70
: 64
: 64
: 74
: 67

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234