ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ตันแลนด์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ]
: 53
: 54
: 49
: 45
: 41
: 44
: 47
: 43
: 43
: 41
: 44
: 43
: 44
: 43
: 44
: 46
: 43
: 41
: 49
: 46

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234