ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการจัดการสมัยใหม่ ]
: 65
: 65
: 56
: 46
: 56
: 45
: 44
: 53
: 50
: 44
: 48
: 59
: 48
: 48
: 47
: 51
: 50

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234