ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการจัดการสมัยใหม่ ]
: 90
: 92
: 78
: 64
: 77
: 65
: 66
: 74
: 69
: 63
: 70
: 80
: 67
: 71
: 66
: 75
: 70

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234