ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ-2559 ]
: 73
: 82
: 69
: 65
: 71
: 70
: 60
: 68
: 68
: 67

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234