ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ-2559 ]
: 52
: 62
: 53
: 48
: 53
: 54
: 43
: 49
: 50
: 52

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234