ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 14 มี.ค. 59 ]
: 59
: 57
: 45
: 46
: 47
: 45
: 42
: 45
: 43
: 51
: 44
: 50
: 55
: 47

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234