ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 14 มี.ค. 59 ]
: 80
: 83
: 67
: 68
: 71
: 63
: 63
: 63
: 63
: 68
: 63
: 69
: 73
: 66

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ  234